• auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1051

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.1

  Thông tin cập nhật - Đổi thời gian đánh quái trên bãi chức năng Tần Lăng từ phút sang giây- FIx lag bản đồ ngoài thành. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1049

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.9

  Thông tin cập nhật - Cập nhật tính năng Tần Lăng: Di chuyển trong các bãi quái tùy chọn sau một khoản thời gian đánh. - Fix lag ở bản đồ ngoài thành. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1048

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.8

  Thông tin cập nhật: - Fix di chuyển trong hoạt động BK tầm bảo - NV sát thủ, NV Sơn Hà Xã Tắc Link: http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1047

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.7

  Thông tin cập nhật:- Fix lỗi mấy hoạt động bị mở liên tục Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1046

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.6

    Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1045

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.5

  Thông tin cập nhật:- Fix thoát phó bản tổ đội khi tham gia hoạt động. - Fix lại giờ hiển thị boss thủ lĩnh. Link:https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1044

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.4:

  Thông tin cập nhật:- Fix boss thủ lĩnh. - Fix bật bảng Càn quét. Link Auto: https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1041

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.1:

  Thông tin cập nhật:- Hiển thị giờ boss thủ lĩnh.- Fix tắt bảng hiển thị khiêu chiến thành công. Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1040

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.0:

  Thông tin cập nhật:- Fix thủ lĩnh Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1039

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.9

  Thông tin cập nhật: -Fix rời phó bản treo máy khi luyện công ngoài thành.-Fix đoạt tài nguyên.-Fix thủ lĩnh (đến vị trí boss t/g chờ ít nhất). Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo ...