• auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1058

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.8

  Thông tin cập nhật:- Thêm tùy chọn khi đi phó bản thì không đi hoạt động- Thêm chức năng đi phó bản kiếm hiệp,nhận phúc lợi- Thêm tùy chọn kênh và chọn tọa độ luyện công trong phó bản treo máy. Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1057

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.7

    Thông tin cập nhật - Chỉnh sửa boss danh tướng tự động đến phân thân khác - Xử lý trường hợp không tham gia  danh tướng khi pk bang   Link: http://vieauto.com/san-pham.html Vieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1056

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.6

  Thông tin cập nhật: - Bấm F2 để dừng auto khi muốn chat - Sửa lỗi không đủ cấp khi đi khiêu chiến,phó bản tăng bậc, danh tướng. Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1052

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.2

  Thông tin cập nhật - Fix lag trong tần lăng.    - Fix một số tài khoản không chạy được chức năng dù có license.   Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1051

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.1

  Thông tin cập nhật - Đổi thời gian đánh quái trên bãi chức năng Tần Lăng từ phút sang giây- FIx lag bản đồ ngoài thành. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1049

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.9

  Thông tin cập nhật - Cập nhật tính năng Tần Lăng: Di chuyển trong các bãi quái tùy chọn sau một khoản thời gian đánh. - Fix lag ở bản đồ ngoài thành. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1048

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.8

  Thông tin cập nhật: - Fix di chuyển trong hoạt động BK tầm bảo - NV sát thủ, NV Sơn Hà Xã Tắc Link: http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1047

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.7

  Thông tin cập nhật:- Fix lỗi mấy hoạt động bị mở liên tục Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1046

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.6

    Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1045

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.5

  Thông tin cập nhật:- Fix thoát phó bản tổ đội khi tham gia hoạt động. - Fix lại giờ hiển thị boss thủ lĩnh. Link:https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...