• Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.5

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.5

  Thông tin cập nhật:- Fix thoát phó bản tổ đội khi tham gia hoạt động. - Fix lại giờ hiển thị boss thủ lĩnh. Link:https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.4:

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.4:

  Thông tin cập nhật:- Fix boss thủ lĩnh. - Fix bật bảng Càn quét. Link Auto: https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo   ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.1:

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.1:

  Thông tin cập nhật:- Hiển thị giờ boss thủ lĩnh.- Fix tắt bảng hiển thị khiêu chiến thành công. Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.0:

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.0:

  Thông tin cập nhật:- Fix thủ lĩnh Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo   ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.9

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.9

  Thông tin cập nhật: -Fix rời phó bản treo máy khi luyện công ngoài thành.-Fix đoạt tài nguyên.-Fix thủ lĩnh (đến vị trí boss t/g chờ ít nhất). Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.8

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.8

  Thông tin cập nhật:  - Cập nhật chức năng Nhiệm vụ Sơn Hà Xã Tắc (Gói Cơ Bản).  - Fix Chức năng Truy nã thủ lĩnh. Link:https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.7

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.7

  Thông tin cập nhật: - Fix hoạt động danh tướng - Thoát các phó bản khi gặp hoạt động boss   Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c  Vieauto kính báo ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.6

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.6

  Thông tin cập nhật:- Fix hoạt động danh tướng.   - Các hoạt động trùng giờ đôi lúc không vào được. Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.3

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.3

  Thông tin cập nhật: - Fix nhận truyền công bị thoát phó bản. - Cập nhật phó bản Kinh Nghiệm Link:https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.2

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.2

  Thông tin cập nhật:- Fix Boss thủ lĩnh 80, tắt bảng kết quả các phó bản, khiêu chiến. Link: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo! ...