• Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.3

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.3

  Thông tin cập nhật:- Chỉnh sửa chức năng đi boss tế đàn. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.2

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.2

    Thông tin cập nhật - Thêm chức năng đi boss tế đàn. - Đi đến đánh boss khi còn sống hoặc sắp xuất hiện trong vòng 20s. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVIEAUTO kính báo ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.1

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.1

  Thông tin cập nhật: - Sửa lỗi không đánh boss luân hồi điện 2. - Sửa danh sách boss luân hồi điện 2.   Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.0

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.0

    Thông tin cập nhật:- Sữa lỗi không nhận License Gia tộc Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.9

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.9

    Thông tin cập nhật:- Chỉnh sửa lỗi treo boss địa cung mà chọn boss luân hồi điện thì không đánh được. - F2 để dừng auto khi chat để tránh treo auto. Link: http://vieauto.com/san-pham.html Vieauto kính báo!   ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.5

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.5

  Thông tin cập nhật  - Fix nhặt trang bị - tiền Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản V1.0.3.4

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản V1.0.3.4

  Thông tin cập nhật:   -Fix luyện trang bị khi túi đầy lúc đang đánh Boss Link: https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo!   ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  Thông tin cập nhật:- Cập nhật menu copy tên bang hội Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.2

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.2

  Thông tin cập nhật - Fix check license khi nhấn F3 - Sai tên Boss Đà La Đại Đạo - Tần Vương Vieauto kính báo Link Auto : http://vieauto.com/san-pham.html ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.1

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.1

  Thông tin nâng cấp:  - Cập nhật boss Luân Hồi Điện  2- Fix- nâng cấp các chức năng boss Link: Tải ngayVieauto kính báo ...