Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.2.0

Thông tin cập nhật
- Sửa lỗi pb treo máy  .

- Thêm tùy chọn bãi quái trong pb treo máy.
- Chỉnh sửa hoạt động đào bảo và nhận phúc lợi.Linhk:
https://goo.gl/Kt8WuD
VIEAUTO kính báo

Bình luận