Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.4

Thông tin cập nhật
- Sửa lỗi không càn quét thiên âm giáo.
- Sửa lỗi một số trường hợp bị dừng auto khi đi thiên âm giáo,thái nhất tháp.
- Sử dụng giày bay trong tần lăng
Link:http://vieauto.com/san-pham.html
VIEAUTO kính báo

Bình luận