Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Auto Tây Du nâng cấp phiên bản V1.0.6.9

Thông tin sản phẩm:

- Chỉnh sửa lỗi không đánh boss tinh anh 430 và boss server 560.
- Thêm level cho hoạt động trảm tướng và phó bản nhóm.Link: https://goo.gl/TDI3tT
Vieauto kính báo!