Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.1

Thông tin cập nhật
- Sữa lỗi tính năng luyện công hết thời gian không tự tắt.
- Sữa lỗi hoạt động chạy khi chưa  tới thời gian hoạt động.

Tải ngay: https://goo.gl/aaQGfe
Vieauto kính báo!

Bình luận