Auto Đại Kiếm Vương nâng cấp phiên bản v1.0.2.2

Thông tin nâng cấp

- Bổ sung Map Tinh Hải Cảnh (lv 110) ở phó bản nhóm Liên Server
- Sửa lỗi không rời khỏi bản đồ sau khi diệt Boss Thế Giới
- Sửa lỗi không rời khỏi bản đồ khi xong boss Bang.

Link:https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!

Bình luận