auto chi dang nhap chi dung duoc 1 tai khoan game (1 acc), neu xoa sau do dang nhap lai khong duoc vi khong luu duoc thong tin. khong the dang nhap duoc tai khoan game khac (aac thu 2).