Thông tin cập nhật:
- [Nâng cấp] Luyện công: Tự xin vào đội khi chưa có đội, lập đội nếu không có đội nào ở gần

- [Nâng cấp] Danh sách hoạt động: Click phải chọn "Bật tất cả", "Tắt tất cả", "Reset trạng thái hoàn thành"
- [Sửa] Một số lỗi luyện công

Link:
http://beta.vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!