Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.6.7

Thông in Cập Nhật:

-Fix lỗi các chức năng EXP tinh linh khi đã nhận hết Tinh Linh

- Fix lỗi đứng im khi hoàn thành các phó bản Phi thăng, PB diệt ma, PB ma giới, PB tăng sao.