Auto vlcm2 update v2.2.3.0 (24/10/2014)

- Fix Lỗi Auto giờ hoạt động Kiếm Chủng.
- Fix Lỗi Auto ko tự đi luyện công sau khi vận tiêu vs các acc lv 8x

VIEAUTO Kính báo