Auto vlcm2 update v2.2.0.0 2/12/2014
- Fix lỗi ko chuyển kênh.
- Hồi sinh nhanh.
- Khắc phục lỗi chết ko quay lại điểm luyện công.
VIEAUTO kính báo