Auto VLCM2 update v 2.2.1.0 (1/12/2014)
- Bổ sung map train 85.
- Khắc phục lỗi không lưu thiết lập.

Vieauto kính báo.