Auto vlcm2 update v1200 24/10/2014

- Tính năng tổ đội tùy chỉnh
- Tính năng tự mua máu , mana ,
- Tính năng bán rác khi đầy túi ...
- Cập nhật danh sách server mới..

VIEAUTO kính báo