E mua và kích hoạt auto trên wed của tên nv: buScu. Đến lúc vào auto thì nó lại bắt kích hoạt license của tên nv: hiss..hiss e đổi tên thành buScu ạ..ad xem lại giúp e ạ