ad ơi giờ boss thế giới vào một con song là nhận tình trạng ko đi con tiếp theo và nó hiện chữ kênh ko tồn tại đề nghị khắc phục gấp