auto chưa có phím tắc thao tác nhanh vd: tam dừng auto , bỏ theo sau, bỏ đánh người,

auto pk cần hoàn thiện khi phát hiện mục tiêu và ra skill "phản ứng khá chậm ko bằng auto tổng hợp"

lỗi khi vào gia viên chạy ra chạy vào mà tạm dừng auto ko dc


rất mong AD lắng nghe va hoàn thiện hơn