Minh không cập nhật được lên 1.0.2.9 ad ơi. nó tải về kêu cập nhật thành công rồi chạy nó vẫn là 1.0.2.8 và vẫn yêu cầu cập nhật