Thông tin cập nhật
- [Sửa] Lỗi Lịch luyện Du Lãm Đồ Quyển

Auto NKVS2 hiện đang miễn phí các tính năng:Nhạn Môn Quan, Điều đội, Đấu phái (báo danh), Thí luyện bang (báo danh), Truyện ký, Tự đăng nhập, Mở giới hạn 3 cửa sổ game.Vieauto kính báo!