Thông tin cập nhật
- Sửa lỗi boss khu vui chơi.
- Sửa lỗi bỏ check nhưng vẫn hoạt động.
- Sửa lỗi không check con boss nào nhưng auto vẫn hoạt động.
- Sữa lỗi hỗn nguyên lâu.


Vieauto kính báo!