Thông tin cập nhật
- Sửa lỗi một số trường hợp không đánh boss.
- Bổ sung một số boss Luyện Cấp và boss Trung Lập.Tải ngay:http://bit.ly/2i9iNMg
Vieauto kính báo!