Thông tin cập nhật
- Sửa lỗi Nhiệm vụ bị treo ở Công Tế Đàn
- Sửa lỗi không vào được một số hoạt động khi ở map đặc biệt.
- Sửa lỗi bị treo ở phó bản Trang bị.Tải ngay:https://goo.gl/aaQGfe
Vieauto kính báo!