Thông tin sản phẩm:
- Chỉnh sửa lỗi không đánh boss tinh anh 430 và boss server 560.

- Thêm level cho hoạt động trảm tướng và phó bản nhóm.
Link: https://goo.gl/TDI3tT
Vieauto kính báo!