Thông tin cập nhật:
- Fix không nhận nhân vật

Link:http://beta.vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!