09/05/2017: Auto Gunny Boss nâng cấp phiên bản v1.0.6.7

Nội dung nâng cấp:


- Fix lỗi màn hình vàng - xóa cache trước khi đăng nhập game.


- Cho tùy chọn không nhập gió (bắn tay) khi không nhận dạng được bộ gió mới.


Link hướng dẫn: https://goo.gl/D4A3kb
Vieauto kính báo!