Auto Tây Du cập nhật Version 1.0.6.5 (24/04/2017 17:00)
Thông tin cập nhật:
- Cập nhật Boss Lễ
- Cập nhật Phó bản Long Cung tùy chọn tạo đội hoặc chờ đủ người.
- Fix Boss liên sever bị out khi đi boss 480, 520
- Fix phó bản VIP đứng khi không đủ cấp VIP.
- Fix cải thiện thười gian duyệt của Boss Hàng Yêu, Boss Tinh Anh.
Vieauto kính báo!