đang định kích hoạt vĩnh viễn nhưng đang có 1 vấn đề còn vướng mắc đề nghị tả giá thêm cái tọa độ luyện công lên 6 tọa độ như bền auto tổng hộp


thank all!