Cập nhật Auto Hiệp Khách Hành phiên bản 1.0.0.4:
- [Mới]Tự tham gia đánh boss thế giới
- [Fix] Không thoát treo máy khi đến thời gian running Rùa, Vận Tiêu x2

Link Download Auto Hiệp Khách Hành: http://www.mediafire.com/file/buiaya...AutoUpdate.zip
Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt license: http://vieauto.com/vieauto/threads/122857

VIEAUTO kính báo