PDA

View Full Version : Thêm tính năng auto ngọa longtungdt4886
09-27-2012, 20:46
Đăng nhập bị lỗi sau khi update 1.8
987
Tuần tra:
- Thêm tính tăng tuần tra vàng : 2v (Nhân Vật: Công Chúa, Tuần tra nhận được: Chưa Biết)
+ Khu vực + Địa Điểm + Nhân Vật + Tuần tra nhận đươc
Thiên Thủy Trạm Dịch Công Chúa Bạc
Hoàng Cung Đình Công Chúa Bạc
Chưa Biết = 2v
- Tuần tra nhân vật trước bản 1.6 chưa làm, 1.8 mình chưa dùng được lên chưa bít.