Auto Sở Kiều nâng cấp phiên bản 1.0.2.4

Thông tin cập nhật
- Thêm bí cảnh kim khí 
- Sửa một số lỗi nhỏ

Vieauto kính báo!

Bình luận