Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.9

Thông tin cập nhật

- [Sửa] Lỗi mở Tửu Rương
- [Sửa] Kỳ Ngộ Bí Cảnh (bản này vẫn chưa hỗ trợ mở Long Uy, Lồng Cũi)
- [Mới] Thêm nút lưu thông tin thiết lập


 Vieauto kính báo!

Bình luận