Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.8

Thông tin cập nhật
- [Mới] Thử nghiệm tính năng Kỳ Ngộ Bí Cảnh (bạn chỉ cần vào bản đồ Kỳ Ngộ Bí Cảnh)
- [Sửa] Lỗi Lịch Luyện đội (có trường hợp đội trưởng nhận nhiệm vụ không được do có thành viên chưa đủ điều kiện)
- [Sửa] Lỗi Vận tiêu đội (Thành viên nói chuyện với tiêu đầu trong khi Đội trưởng nói chuyện với ủy thác)
- [Sửa] Lỗi có trường hợp không chạy Bí Cảnh từ khi mới vào bí cảnh.
- [Chỉnh] Giãn cách giữa 2 lần bán vật phẩm 60s (bản cũ 10s)Vieauto kính báo!

Bình luận