Auto Tây Du Chi Lộ nâng cấp phiên 1.0.0.7

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi đăng nhập phiên bản mới.
- Thêm tính năng [HĐ] - Phúc Thần.
- Thêm tính năng [HĐ] - Thiện Ác.

Vieauto kính báo!

Bình luận