Auto Tây Du Chi Lộ nâng cấp phiên bản 1.0.0.4

Thông tin cập nhật
- Thêm tính năng [PB] - Pháp trận .
- Thêm tính năng [PB] - EXP .
- Thêm tính năng [PB] - Lục đạo.
- Thêm tính năng [PB] - Trấn Yêu Tháp.
- Cập nhật tính năng càn quét các phó bản.Vieauto kính báo!

Bình luận