Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.0.9

Thông tin cập nhật

- [Mới] Tính năng Đoạt Linh Quả
- [Sửa] Lỗi không nhận tiêu Hán Thủy Cổ Độ
- [Luyện công ]Tự đốt lửa trại mà không cần check nhặt vật phẩm.
- [Luyện công ] Tùy chọn dùng Trợ Tu Đan
- Chọn bơm máu ở tab Cơ bản
Vieauto kính báo!

 

Bình luận