Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.1

Thông tin cập nhật

- Thêm tùy chọn ưu tiên đánh boss trong hoạt động danh tướng.
- Sửa một số lỗi nhỏ khác.


Link:https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!

Bình luận