Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.7

Thông tin nâng cấp

- Sữa lỗi chức năng Phó bản Liên SV không chạy.
- Sữa lỗi Phó bản Pháp Bảo không dừng khi chưa đủ cấp độ qua Ải kế tiếp.


 

Link tải: https://goo.gl/haFhpz
Vieauto kính báo!

Bình luận