Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.8

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi không di chuyển khi train quái.
- Sửa lỗi  vẫn tham gia tầm bảo khi đã nhặt đủ rương.
Link:https://goo.gl/ssZ3pq
VIEAUTO kính báo!

 

Bình luận