Auto Đại Kiếm Vương nâng cấp phiên bản v1.0.2.4

Thông tin nâng cấp:
 - Sữa lối khi xong nhiệm vụ đào kho báu không thoát khỏi map.
Link:https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!

Bình luận